اخبار و رویدادها

آموزش دانشگاه تهران در یک نگاه

بیش از ۰۰۰ ،۲۵۰ هزار نفر از سال ۱۳۱۷

تعداد دانش‌آموختگان

۲,۰۴۱

تعداد اعضای هیأت علمی

۳۶

تعداد پردیس‌ها و دانشکده‌ها

۹۷۶

تعداد رشته‌های تحصیلی

رشته‌های تحصیلی