لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۷۱۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریتربیت بدنی وعلوم ورزشی- حرکات اصلاحی وآسیب شناسی ورزشیکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریمدیریت دولتیکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریاقتصاد انرژیکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریعلوم اقتصادیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریمدیریت_مدیریت منابع انسانیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریمدیریت _ رفتار سازمانیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریمدیریت_مدیریت سیستم هادكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریمدیریت - مدیریت بازاریابی بین المللدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریمدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابیکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریمدیریت صنعتی - تولیدکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریمدیریت آموزشیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریمدیریت دولتی - رفتار سازمانیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریفیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفسدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریروانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیحقوق خصوصیکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیحقوق خصوصیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیحقوق کیفری و جرم شناسیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیحقوق عمومیکارشناسی ارشد