لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۷۱۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیحقوق عمومیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیزبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیآموزش زبان انگلیسیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیعلوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیحقوق تجارت بین المللکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیژئومورفولوژی - مدیریت محیطیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسعلوم انسانیحقوق کیفری و جرم شناسیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسکشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - اصلاح نژاد دامدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسکشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذاییکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسکشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذاییدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسکشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - محیط زیستکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسکشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - محیط زیستدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسکشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آبدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسکشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی-سازه های آبیدكتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی ارسکشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی غذاییکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسکشاورزی و منابع طبیعیعلوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسمحیط زیستمهندسی عمران‌-محیط زیست‌کارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسمحیط زیستایمنی، بهداشت و محیط زیستکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی ارسمحیط زیستمهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آب وفاضلابدكتری تخصصی PhD