لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۷۱۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریجامعه شناسیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریرشد و تکامل‌ و یادگیری‌ حرکتی‌دكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریبرنامه ریزی و مدیریت ورزشیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریروانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریروانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریتربیت بدنی و علوم ورزشی - برنامه ریزی و مدیریت ورزشیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریتربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی - یادگیری حرکتیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریپژوهش علوم‌ اجتماعی‌کارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریفیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفسدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریجامعه شناسیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریعلوم ارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت- تحقیق در عملیاتدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریفیزیولوژی‌ ورزشی‌کارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت منابع انسانی - منابع انسانی بین المللکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت ورزشیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت ورزشیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریعلوم اجتماعی - جامعه شناسیکارشناسی ارشد