لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۷۱۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری - برنامه ریزی گردشگری منطقه ایکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت رسانه ایدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت تکنولوژی - مدیریت نوآوریدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریفیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریفیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزشکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت بازرگانی - بازاریابیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمهکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت صنعتی - تولیدکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریکارآفرینی-فناوریکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریکارآفرینی- سازمانیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت کسب و کار MBA- استراتژیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت کسب و کار MBA- بازاریابیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم انسانیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم انسانیآموزش زبان انگلیسیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم انسانیزبان وادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد