لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۷۱۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس البرزعلوم انسانیزبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم انسانیحقوق تجاری اقتصادی بین المللیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم انسانیحقوق بین المللکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم انسانیحقوق خصوصیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم انسانیحقوق خصوصیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم انسانیالهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم انسانیالهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم انسانیحقوق عمومیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم انسانیحقوق عمومیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم انسانیحقوق بین الملل عمومیدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم انسانیحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم انسانیزبان و ادبیات عربدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزعلوم انسانیحقوق نفت و گازکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم انسانیحقوق مالکیت فکریکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم انسانیایرانشناسی - ایرانشناسی عمومیکارشناسی ارشد
پردیس البرزفنیمهندسی برق-مخابرات-سیستمکارشناسی ارشد
پردیس البرزفنیمهندسی صنایع- صنایعکارشناسی ارشد
پردیس البرزفنیمهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد
پردیس البرزفنیمهندسی سیستم های انرژی - انرژی و میط زیستکارشناسی ارشد