لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۱۴ مورد از کل ۱٬۷۱۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقیسینماکارشناسی ارشد
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقیکارگردانیکارشناسی ارشد
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقیتئاتردكتری تخصصی PhD
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقینمایشکارشناسی
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقینوازندگی موسیقی ایرانیکارشناسی
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقینوازندگی موسیقی ایرانیکارشناسی ارشد
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقینوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقینوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی ارشد
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقیآهنگسازیکارشناسی ارشد
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقینوازندگی ساز ایرانیکارشناسی
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقینوازندگی ساز ایرانیکارشناسی ارشد
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقینوازندگی ساز جهانیکارشناسی
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقینوازندگی ساز جهانیکارشناسی ارشد
پردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقیموسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی)کارشناسی ارشد