لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۷۱۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس البرزفنیمهندسی مکانیک- ساخت و تولیدکارشناسی ارشد
پردیس البرزفنیمهندسی مکانیک طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
پردیس البرزفنیمهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
پردیس البرزفنیمهندسی صنایعدكتری تخصصی PhD
پردیس البرزفنیمهندسی شیمی-داروسازیکارشناسی ارشد
پردیس البرزفنیمهندسی طراحی محیط زیستکارشناسی ارشد
پردیس البرزفنیمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhD
پردیس البرزفنیمهندسی داروسازیکارشناسی ارشد
پردیس البرزفنیمهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم هاکارشناسی ارشد
پردیس البرزفنیمدیریت در‌ سوانح طبیعی‌کارشناسی ارشد
پردیس البرزمعماری و هنربرنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
پردیس البرزمعماری و هنرطراحی شهریکارشناسی ارشد
پردیس البرزمعماری و هنرارتباط تصویریکارشناسی ارشد
پردیس البرزمعماری و هنرطراحی صنعتیکارشناسی ارشد
پردیس البرزمعماری و هنرمهندسی معماریکارشناسی ارشد
پردیس البرزکشاورزی و منابع طبیعیمحیط زیست - برنامه ریزیکارشناسی ارشد
پردیس البرزکشاورزی و منابع طبیعیمحیط زیست - برنامه ریزیدكتری تخصصی PhD
حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسیکارشناسی
حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسیکارشناسی ارشد
حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسیدكتری تخصصی PhD