جداول شهریه کلیه مقاطع در دانشگاه تهران

شهریه‌های مذکور با توجه به بند 24 مصوبات جلسه مورخ 14/ 12/ 95 هیات رئیسه دانشگاه تهران تعیین و اعمال گردیده‌است. همچنین به دلیل عدم جذب دانشجو در مقطع کارشناسی به صورت شبانه، شهریه مقطع مذکور در خصوص  دانشجویان مهمان و انتقالی در نظر گرفته شده است:

 

شهریه مقطع دکتری تخصصی
شهریه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
شهریه مقطع کارشناسی