-

سرپرست دفتر استعداد درخشان:

دکتر احسان سید جعفری

شماره تماس: ۶۱۱۱۳۸۳۶

ایمیل: seyedjafari@ut.ac.ir

 

کارشناس دفتر استعدا درخشان شماره تماس
افسانه محمدی ۶۱۱۱۳۲۰۵