کارکنان اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی

  • مدیریت

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

سمت

فرزانه شمیرانی

 

 

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

سهیلا مروانی ۶۱۱۱۲۹۹۲

۶۰۴

marvani@ut.ac.ir

مسئول دفتر و دبیرخانه

 
  • معاونت

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

سمت

مریم غاضری ۶۱۱۱۳۷۲۲

۴۰۳

mghazeri@ut.ac.ir

معاون مدیرکل

 
  • اداره برنامه‌ریزی آموزشی

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

سمت

مریم امیری ۶۱۱۱۲۶۰۷

۴۱۲

amirimaryam@ut.ac.ir

رئیس اداره برنامه‌ریزی آموزشی

فاطمه اسماعیلی ۶۱۱۱۳۲۵۳

۴۰۹

fesmaeli@ut.ac.ir

رئیس اداره سنجش و نظارت برنامه‌های آموزشی

محبوبه والی نژآد ۶۱۱۱۲۶۰۷

۴۱۱

valinejad@ut.ac.ir

کارشناس مسئول

اعظم السادات حسینی ۶۱۱۱۳۲۵۳

۴۰۸

ashoseini@ut.ac.ir

کارشناس مسئول

نیوشا مهربان راد ۶۱۱۱۲۶۰۷

۴۱۰

nmehrabanrad@ut.ac.ir

کارشناس

مریم منجمی گیلانی ۶۱۱۱۳۸۲۳

۴۰۲

monajjemimaryam@ut.ac.ir

کارشناس

سیمین فاضل دهکردی ۶۱۱۱۳۸۲۳

۴۰۱

sfdehkordi@ut.ac.ir

کارشناس

 
  • اداره جذب اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

سمت

فاطمه مرادی ۶۱۱۱۳۸۲۱

۴۰۴

fmoradi@ut.ac.ir

سرپرست دفتر مدیریت امور اعضای هیأت علمی

ناهید محمد زاده ۶۱۱۱۳۷۲۳

۴۰۶

n_mohamadzadeh@ut.ac.ir

رئیس اداره جذب، ترفیع و ارتقا اعضای هیأت علمی

محمد رضا قربانی طرقی ۶۱۱۱۲۵۴۸

۴۱۳

mrghorbani@ut.ac.ir

کارشناس

رضوان غلامی ۶۱۱۱۳۷۲۳

۴۰۵

rgholami@ut.ac.ir

کارشناس

زینب دمرچلی ۶۱۱۱۳۷۲۳

۴۰۷

z.damarchaly58@ut.ac.ir

کارشناس

سیما سالور ۶۱۱۱۳۷۲۳

 

salour@ut.ac.ir

کارشناس ترفیع اعضای هیأت علمی

نصیرالدین کاظمی حقیقی ۶۱۱۱۳۷۲۳

 

Kazemir44@ut.ac.ir

مسئول دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه تهران