معرفی مدیریت


‌‌

دکتر سید حسین حسینی

معاون آموزشی

       

دکتر محمد علی شریفی     ‏ دکتر فرزانه شمیرانی ‏ ‏           دکتر بیتا مشایخی ‏         ‏ دکتر احسان سید جعفری     ‏ ‏‬ دکتر امید فاطمی

        مدیرکل خدمات آموزشی           مدیرکل نظارت و برنامه ریزی آموزشی                مدیر دفتر آموزشهای آزاد       ‏‬            مدیر دفتر استعداد درخشان         رییس مرکز آموزشهای الکترونیکی