معرفی مدیریت


‌‌

دکتر سید حسین حسینی

معاون آموزشی

                   

دکتر محمد علی شریفی          دکترحسن‬ ابراهیمی              ‏ ‏ دکتر بیتا مشایخی           ‏ ‏ دکتر احسان سید جعفری         ‏ ‏‬ دکتر امید فاطمی

مدیرکل خدمات آموزشی                      مدیرکل نظارت و برنامه ریزی آموزشی                    مدیر دفتر آموزشهای آزاد ‏‬                     مدیر دفتر استعداد درخشان                     رییس مرکز آموزشهای الکترونیکی