معرفی مدیریت

‌‌دکتر سید حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه                       

دکتر محمد علی شریفی مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه                       

دکترحسن ابراهیمی مدیر کل برنامه ریزی و پایش آموزشی دانشگاه          

دکتر بیتا مشایخی مدیر دفتر آموزشهای آزاد                            

دکتر احسان سید جعفری مدیر دفتر استعدادهای درخشان            

دکتر امید فاطمی رییس مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه