دفتر معاون آموزشی

‌رئیس دفتر: خانم الهام نظری کاکرودی

کارشناس دفتر: آقای مجتبی ارداقی

تلفن :۶۱۱۱۲۶۳۵-۶۶۴۶۲۶۹۷

دورنگار :۶۶۴۹۰۱۶۲