دانشجویان

تعداد دانشجویان: ۵۳,۴۸۸

 

پردیس / دانشکده تعداد دانشجویان
ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ ۱،۵۸۴
اقتصاد ۵۴۲
الهیات‌ و معارف اسلامی‌ ۱،۳۷۳
پردیس‌دانشکده‌های‌فنی ۷،۷۰۶
پردیس ابوریحان‌ ۸۳۹
پردیس البرز ۲،۹۲۵
پردیس بین المللی ارس ۴۱۲
پردیس بین المللی کیش ۳،۶۰۱
پردیس علوم‌ ۲،۴۰۳
پردیس فارابی ۸،۸۱۶
پردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعی ۳،۵۳۱
پردیس هنرهای‌ زیبا ۲،۵۹۰
تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌ ۱،۳۷۶
جغرافیا ۱،۰۱۰
حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌ ۱،۸۱۶
دامپزشکی‌ ۷۳۷
روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌ ۱،۷۳۱
زبان‌ها و ادبیات‌ خارجی‌ ۱،۵۹۱
علوم‌ اجتماعی‌ ۹۷۴
علوم اطلاعات و دانش شناسی ۴۳۷
علوم و فنون نوین ۱،۰۳۷
کارآفرینی ۱،۱۹۳
محیط‌ زیست‌ ۹۷۳
مدیریت ۳،۳۷۸
مرکز تحقیقات‌ بیوشیمی‌-بیوفیزیک‌ ۱۹۹
مطالعات جهان ۲۹۴
معارف و اندیشه اسلامی ۷۷
موسسه‌ ژئوفیزیک‌ ۳۴۳
جمع کل ۵۳،۴۸۸