آیین نامه ها،مقررات و بخشنامه ها

اداره کل خدمات آموزشی

پذیرش و ثبت نام

-مقطع کارشناسی

-مقطع دکتری عمومی

-مقطع کارشناسی ارشد

-مقطع دکتری تخصصی

- دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی

-سایر

دانش آموختگان

اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی

- امور اعضای هیأت علمی

- بخش نامه‌ها و آئین نامه‌های اداره کل برنامه‌ریزی و مدیریت آموزشی