اداره پذیرش و ثبت نام

شرح وظایف اداره پذیرش و ثبت نام

۱. برنامه ریزی ثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع مختلف آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و افراد معرفی شده به صورت متفرقه

۲. بررسی و رسیدگی وضعیت تحصیلی و مشکلات آموزشی دانشجویان و طرح درخواست‌های ارجاع شده به جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص و کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه

۳. بررسی گزارش‌های فارغ التحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

۴. تهیه و ارسال بخشنامه‌ها و ارسال آیین نامه‌های آموزشی مصوب به واحدها

۵. بررسی درخواست‌های انتقال و مهمان و دانشجویان دانشگاه‌های دیگر به دانشگاه تهران

۶. بررسی درخواست‌های انتقال، تغییر رشته دانشجویان دانشگاه تهران

۷. امور نظام وظیفه و معافیت تحصیلی دانشجویان و فارغ التحصیلان

۸. بررسی و صدور احکام انصراف، محروم از تحصیل

۹. انجام امور کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌های دولتی استان تهران

۱۰. بررسی امور آموزشی دانشجویان مربوط برای به سامانه سپاری و صف سپاری و تفویض اختیارات

۱۱. انجام هماهنگی‌های لازم برای تغییرات و اعمال مقررات در سیستم جامع آموزشی دانشگاه

۱۲. بررسی درخواست‌های فرصت مطالعاتی دانشجویان دوره دکتری تخصصی

اسامی مسئول و کارکنان حوزه پذیرش و ثبت نام اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت‌ها

شماره تماس

۱

 

معاون پذیرش و ثبت نام اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

(مسئول دبیرخانه و کارشناس کمیسیون استانی)

۶۱۱۱۲۶۵۱

داخلی ۲۰۳

۲

مریم ابراهیمی

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی

پردیس: فارابی

دانشکده‌های: مدیریت – حقوق وعلوم سیاسی

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

دانشکده: علوم اجتماعی

۶۱۱۱۳۳۵۱

داخلی ۲۱۱

۳

انام اله اسماعیلی

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

پردیس: کیش

دانشکده‌های: جغرافیا حقوق و علوم سیاسی – مدیریت – علوم و فنون

۶۱۱۱۳۵۶۸

داخلی ۲۱۰

۴

فاطمه بنی حبیب

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی

پردیس‌ها: علوم – هنرهای زیبا

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری موسسه: ژئوفیزیک

۶۱۱۱۲۶۳۹

داخلی ۲۰۲

۵

منصوره پیرتاج

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

پردیس: ارس

دانشکده‌های: اقتصاد – تربیت بدنی – ادبیات و علوم انسانی

۶۱۱۱۳۲۴۱

داخلی ۲۰۶

۶

اعظم رسولی

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی

پردیس دانشکده‌های فنی (دانشکده‌های: برق – عمران – شیمی – نقشه برداری – مکانیک و علوم پایه)

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

دانشکده: مطالعات جهان

۶۱۱۱۳۳۴۸

داخلی ۲۰۷

۷

الهام روحانی نیا

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی

پردیس‌ها: ابوریحان – کشاورزی و منابع طبیعی – کیش

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

پردیس: فارابی

۶۱۱۱۲۶۱۰

داخلی ۲۰۱

۸

 

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

پردیس‌ها: علوم – هنرهای زیبا

دانشکده: کارآفرینی

۶۱۱۱۲۶۳۹

۹

مجتبی سلیمان زاده

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

پردیس‌ها: ابوریحان – کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده‌ها: الهیات و معارف اسلامی – دامپزشکی – محیط زیست - زبانها و ادبیات خارجی – روانشناسی و علوم تربیتی – علوم اطلاعات و دانش شناسی

۶۱۱۱۳۵۶۸

داخلی ۲۱۰

۱۰

اعظم رسولی

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی

پردیس دانشکده‌های فنی (صنایع – متالورژی و مواد – معدن)

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

پردیس: البرز

کارشناس آموزشی در مرکز مشاوره دانشگاه – کارشناس کمیسیون استانی

۶۱۱۱۳۳۴۸

داخلی ۲۰۷

۱۱

 

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

پردیس: دانشکده‌های فنی – مرکز تحقیقات بیوشیمی – بیو فیزیک

کارشناس کمیسیون استانی

۶۱۱۱۳۳۹۲

داخلی ۲۰۸

۱۲

اعظم فتحی

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی

دانشکده‌ها: ادبیات و علوم انسانی – الهیات و معارف اسلامی – جغرافیا – روانشناسی و علوم تربیتی – زبانها و ادبیات خارجی – علوم اطلاعات و دانش شناسی

۶۱۱۱۳۲۴۱

داخلی ۲۰۵

۱۳

فاطمه فداکار

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی

دانشکده‌ها: اقتصاد – علوم اجتماعی

۶۱۱۱۳۳۵۱

داخلی ۲۰۴

۱۴

زری مجرد ویند

انجام امور آموزشی مقطع کارشناسی

دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی

مسئول دفتر معاون مدیر کل

کارشناس کمیسیون استانی

۶۱۱۱۲۶۵۱

داخلی ۲۰۳

۱۵ فاطمه فداکار کارشناس خدمات آموزشی

۶۱۱۱۳۳۵۱

داخلی ۲۰۴