اداره پایش و فناوری

شرح وظایف اداره پایش و فناوری اداره کل خدمات آموزشی‌

۱. امور مربوط به جذب و پذیرش استعدادهای درخشان و امور نخبگان، تحصیل همزمان، بورس شهید احدی در مقاطع مختلف

۲. امور مربوط به آزمون دکتری، آزمون‌های داخلی و جذب دانشجو به طریق C. V ، مجازی تبدیل بورس خارج به داخل، بورس مربیان، پذیرش جانبازان روشندل و قطع نخاع، حافظان قرآنی.

۳. نظارت بر سامانه جامع آموزشی، دسترسی‌ها، اعتراضات و شکایات اداره کل خدمات آموزشی، کمیته زبان عمومی دانشگاه، پذیرش قهرمانان وزرشی، امور مربوط به کارنامه انگلیسی از طریق کمیته زبان عمومی دانشگاه، پذیرش قهرمانان ورزشی، امور مربوط به کارنامه انگلیسی از طریق سامانه ems ایجاد شماره دانشجویی در خصوص پذیرش‌های غیر آزمونی از طریق سامانه ems به نشانی ( ems. ut. ac. ir )

۴. امور مربوط به دانشجویان غیر ایرانی

۵. نقل و انتقال دانشجویان ایرانی از خارج، دانشجویان دو ملیتی

۶. کلیه امور مربوط به شهریه‌های دانشگاه در کلیه مقاطع (نوبت دوم ارشد، نوبت دوم دکتری، پردیس‌های اقماری) پیگیری امور مالی انواع بورس‌ها و انعقاد قراردادهای آموزشی و امور مالی مرتبط با سازمان‌های مختلف.

۷. کلیه امور مربوط به آموزش‌های آزاد و صدور مجوزهای مربوطه

اسامی مسئول و کارکنان حوزه معاونت پایش و فناوری اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت‌ها

شماره تماس

۱

فاطمه عز آبادی

معاون مدیر کل پایش و فناوری

۶۱۱۱۳۳۴۷

داخلی ۳۱۱

۲

معصومه مولوی چترودی

هماهنگی دفتر معاون مدیر کل – ثبت نهایی کارنامه لاتین‌های صادر شده (ارسالی به DHL و واحد صدور)

۶۱۱۱۳۳۴۷

داخلی ۳۱۱

۳

ژیلا توکلی

انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور

۶۱۱۱۳۲۹۸

داخلی ۳۰۵

۴

منصورالسادات هاشمی

امور مربوط به آزمون دکتری

پردیس‌های: کشاورزی و منابع طبیعی – ابوریحان – هنرهای زیبا – کیش

دانشکده‌های: زبان‌ها و ادبیات خارجی – روانشناسی و علوم تربیتی – مطالعات جهان – علوم اجتماعی

امور مربوط به آزمون‌های داخلی در مقاطع مختلف و مجازی و آزمون‌های اختصاصی پردیس کیش در کلیه مقاطع؛ امور مربوط به پذیرش جانبازان روشندل و قطع نخاع؛ امور مربوط به پذیرش معرفی شدگان با استفاده از سهمیه استادان ممتاز.

۶۱۱۱۳۷۴۶

داخلی ۳۰۳

۵

فاطمه طاهری

امور مربوط به آزمون دکتری

پردیس: البرز

دانشکده‌های: مدیریت – جغرافیا – علوم و فنون – تربیت بدنی – ادبیات و علوم انسانی – دامپزشکی – محیط زیست – علوم اطلاعات و دانش شناسی

امور مربوط به آزمون‌های داخلی در مقاطع مختلف و مجازی؛ امور مربوط به فرصت مطالعاتی خارج کشور.

۶۱۱۱۲۶۵۴

داخلی ۳۰۲

۶

اعظم کریمیان

امور مربوط به آزمون دکتری

پردیس: فنی – ارس – علوم – فارابی

دانشکده‌های: اقتصاد – الهیات و معارف اسلامی – اندیشه و معارف اسلامی – حقوق و علوم سیاسی – کارآفرینی – مؤسسه ژئوفیزیک – مرکز تحقیقات بیوشیمی – بیوفیزیک

جانبازان روشندل و قطع نخاعی

امور مربوط به آزمون‌های داخلی در مقاطع مختلف و مجازی

۶۱۱۱۳۵۷۰

داخلی ۳۰۱

۷

فاطمه شوشتری

امور مربوط به شهریه در مقاطع مختلف – صدور کارنامه لاتین

نظارت به سامانه آموزشی – کمیته زبان عمومی

صدور شماره دانشجویی

۶۱۱۱۳۵۶۹

داخلی ۱۱۷

۸

لیلا بابایی

امور مربوط به شهریه در مقاطع مختلف و آموزش‌های آزاد

۶۱۱۱۲۸۳۱

داخلی ۳۰۷

۹

رقیه صدوقی

امور مربوط به سامانه جامع آموزشی و نظارت بر عملکرد سامانه

صدور کارنامه لاتین – تهیه آمارهای مختلف

امور مربوط به قهرمانان ورزشی – صدور شماره دانشجویی

۶۱۱۱۳۲۵۹

داخلی ۳۱۰

۱۰

زهرا جیلانی

نظارت بر سامانه آموزشی

رسیدگی به شکایات دانشجویی – صدور کارنامه لاتین

صدور شماره دانشجویی- امور مربوط به فرصت مطالعاتی داخل کشور

۶۱۱۱۳۵۶۹

داخلی ۳۱۰

۱۱

خدیجه سیلاخوری

امور مربوط به دانشجویان غیر ایرانی در کلیه مقاطع و پردیس / دانشکده‌ها

۶۶۴۱۹۸۳۷

داخلی ۳۰۸