دبیرخانه اداره کل خدمات آموزشی

شرح وظایف دبیرخانه اداره کل خدمات آموزشی

دبیرخانه اداره کل خدمات آموزشی مسئولیت ثبت و صدور نامه‌ها و تحویل نامه‌های وارده به بخش‌های مختلف اداره کل و ارتباط با دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه به عهده دارد.

اسامی مسئول و کارکنان دبیرخانه اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت‌ها

شماره تماس

۱

محمد رسولی جامع

مسئول دبیرخانه و امور اداری کارکنان

۶۱۱۱۳۵۰۵

داخلی ۱۵۶

۲

رضا حاجی اسفندیاری

ثبت نامه‌های وارده و نامه‌های صادره – تحویل آن به واحدهای ذیربط

پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی در خصوص نحوه سیر نامه‌های مربوط به آنان

ممهور نمودن ریزنمرات لاتین

۶۱۱۱۲۸۱۹

داخلی ۱۵۵

۳

رقیه نجارزاده

ثبت نامه‌های وارده و نامه‌های صادره – تحویل آن به واحدهای ذیربط

پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی در خصوص نحوه سیر نامه‌های مربوط به آنان

۶۱۱۱۲۶۴۳

داخلی ۱۵۴

۴

مجتبی ارداقی

ثبت نامه‌های وارده و نامه‌های صادره – تحویل آن به واحدهای ذیربط

پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی در خصوص نحوه سیر نامه‌های مربوط به آنان

۶۱۱۱۲۶۴۳

۵

آمنه نقی پور

ثبت نامه‌های وارده و نامه‌های صادره

۶۱۱۱۲۶۴۳

داخلی ۱۵۴

۶ خجسته تبریزی ثبت نامه‌های وارده در دفاتر – ارسال مراسلات و تحویل آن به واحدهای ذیربط

۶۱۱۱۲۶۴۳

داخلی ۱۵۴