بایگانی اداره کل خدمات آموزشی

شرح وظایف بایگانی اداره کل خدمات آموزشی‌

بایگانی اداره کل خدمات آموزشی مسئولیت نگهداری پرونده‌های تحصیلی دانشجویان، فارغ التحصیلان و ثبت اطلاعات و بایگانی نامه‌های ارسالی در پرونده‌های تحصیلی به عهده دارد.

ارایه پرونده‌های درخواستی از قسمت‌های مختلف بایگانی واحدهای اداره کل از جمله مهم‌ترین وظایف بایگانی می‌باشد.

اسامی مسئول و کارکنان بایگانی اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت‌ها

شماره تماس

۱

مجتبی دری دولت آبادی

سرپرست بایگانی

۶۱۱۱۲۶۵۵

۲

سیدمحمد میرشاه ولدی

انجام امور بایگانی دانشجویان و فارغ التحصیلان

۶۱۱۱۲۶۰۸

۳

سهراب معصومی

انجام امور بایگانی دانشجویان و فارغ التحصیلان

۶۱۱۱۲۶۰۸

۴

داود ناظریان

انجام امور بایگانی دانشجویان و فارغ التحصیلان

۶۱۱۱۲۶۰۸

۵

مجتبی صمدزاده

انجام امور بایگانی دانشجویان و فارغ التحصیلان

۶۱۱۱۲۶۰۸