علوم انسانی

کد۱۰۰۳
پرديس / دانشکدهپردیس بین المللی ارس

رشته های دانشکده / گروه علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسیدکتری تخصصی PhD
علوم سیاسیکارشناسی ارشد
ژئومورفولوژی - مدیریت محیطیدکتری تخصصی PhD
زبان وادبیات انگلیسیدکتری تخصصی PhD
حقوق کیفری و جرم شناسیدکتری تخصصی PhD
حقوق کیفری و جرم شناسیدکتری تخصصی PhD
حقوق عمومیکارشناسی ارشد
حقوق عمومیدکتری تخصصی PhD
حقوق خصوصیکارشناسی ارشد
حقوق خصوصیدکتری تخصصی PhD
حقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد
حقوق تجارت بین المللکارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی PhD