کشاورزی و منابع طبیعی

کد۱۰۰۵
پرديس / دانشکدهپردیس بین المللی ارس

رشته های دانشکده / گروه کشاورزی و منابع طبیعی

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستکارشناسی ارشد
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستدکتری تخصصی PhD
مهندسی کشاورزی-سازه های آبیدکتری تخصصی PhD
مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آبدکتری تخصصی PhD
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذاییکارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذاییدکتری تخصصی PhD
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی غذاییکارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - اصلاح نژاد دامدکتری تخصصی PhD
علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد