علوم پایه

کد۱۵۰۱
پرديس / دانشکدهپردیس البرز

رشته های دانشکده / گروه علوم پایه

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
نانوشیمیکارشناسی ارشد
نانوشیمیدکتری تخصصی PhD
علوم وفناوری نانو- نانو شیمیکارشناسی ارشد
شیمی کاربردیکارشناسی ارشد
شیمی کاربردیدکتری تخصصی PhD