فنی

کد۱۵۰۴
پرديس / دانشکدهپردیس البرز

رشته های دانشکده / گروه فنی

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
مهندسی مکانیک- ساخت و تولیدکارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد
مهندسی متالورژی و مواددکتری تخصصی PhD
مهندسی طراحی محیط زیستکارشناسی ارشد
مهندسی صنایع- صنایعکارشناسی ارشد
مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم هاکارشناسی ارشد
مهندسی شیمی-داروسازیکارشناسی ارشد
مهندسی سیستم های انرژی - انرژی و میط زیستکارشناسی ارشد
مهندسی داروسازیکارشناسی ارشد
مهندسی برق-مخابرات-سیستمکارشناسی ارشد
مهندسی صنایعدکتری تخصصی PhD
مدیریت در‌ سوانح طبیعی‌کارشناسی ارشد