نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۱۱۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
آخانی سنجانیحسینپردیس علوم‌ / دانشکده زیست‌ شناسی‌استاد
آخوندزاده بستیافشیندامپزشکی‌ / بهداشت‌ و کنترل‌ مواد غذاییاستاد
آخوندزاده هنزائیمهدیپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیاستادیار
آذرپرندسهرابزبانها و ادبیات‌ خارجی‌ / زبان‌ ژاپنی‌استادیار
آذرشبمحمدعلیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ / زبان‌ وادبیات‌ عربیاستاد
آذرنیوندحسیندانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌استاد
آرائیعلیرضاپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استادیار
آراستیزهراکارآفرینی / کارآفرینیدانشیار
آرونمحمد علیپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استادیار
آزاد ارمکیتقیعلوم‌ اجتماعی‌ / جامعه‌ شناسی‌استاد
آزاد فلاحمحمددانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / علوم و صنایع چوب و کاغذاستادیار
آزادگانبهزادپردیس ابوریحان‌ / آبیاری‌ وزهکشی‌دانشیار
آزادیانشهرامادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ / زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌استادیار
آزموده اردلانعلیرضاپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیاستاد
آژندیعقوبپردیس هنرهای‌ زیبا / ارتباطات تصویری و عکاسیاستاد
آساییبهزادپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشیار
آشوریمحمد رضاپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌دانشیار
آغباشلومرتضیپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعی / ماشینهای‌ کشاورزی‌استادیار
آقا شریعتمداریزهراپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعی / آبیاری‌ وآبادانی‌استادیار
آقائیسیدداودحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌ / مطالعات منطقه ایاستاد