نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۱۶ مورد از کل ۲٬۱۱۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
یزدان پناه دروکیومرثجغرافیا / جغرافیای سیاسیاستادیار
یزدان منشوفازبانها و ادبیات‌ خارجی‌ / زبان‌ اردواستادیار
یزدانیحمیدرضاپردیس فارابی / دانشکده مدیریت‌ و حسابداریاستادیار
یزدانیسعیدپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعی / اقتصاد کشاورزی‌استاد
یزدانیعباسالهیات‌ و معارف اسلامی‌ / کلام و فلسفه اسلامی‌دانشیار
یزدانیناصرپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستاد
یزدانینویدپردیس ابوریحان‌ / باغبانیاستادیار
یزدیانفاطمهعلوم و فنون نوین / مهندسی علوم زیستیاستادیار
یکرنگیمحمدحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌ / حقوق جزااستادیار
یمانیمجتبیجغرافیا / جغرافیای‌ طبیعی‌استاد
یمانیمرتضیپردیس هنرهای‌ زیبا / ارتباطات تصویری و عکاسیاستادیار
یوسفیسعیدپردیس هنرهای‌ زیبا / دانشکده معماری‌استادیار
یوسفیلیلاپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستادیار
یوسفیمحمد حسندامپزشکی‌ / علوم‌ پایه‌استادیار
یوسفی سهزابیحسینعلوم و فنون نوین / انرژی های نو و محیط زیستاستادیار
یوسفی کماءعقیلپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استاد