-

سرپرست دفتر استعداد درخشان:

دکتر احسان سید جعفری

شماره تماس: ۶۱۱۱۳۸۳۶

ایمیل: seyedjafari@ut.ac.ir

 

کارشناسان دفتر استعدا درخشان شماره تماس داخلی
خانم محمدی (کارشناس مسئول) ۶۱۱۱۳۲۰۵ -
خانم فداکار ۶۱۱۱۳۵۷۰ ۳۰۵