تاریخچه مدیریت برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، سنجش و نظارت از سال ۶۸ تأسیس و پس از مدتی رکود با حمایت مسئولین محترم دانشگاه بویژه ریاست محترم و معاون محترم آموزشی دانشگاه مجدداً دوره جدید فعالیت خود را از آبان ماه ۱۳۷۴ آغاز نمود.

در سال ۸۴ با تشکیل مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه امور مربوط به ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی و ارزشیابی اعضای هیأت علمی به مرکز فوق و امور مربوط به قطب‌های علمی به معاونت پژوهشی دانشگاه واگذار گردید. و عنوان مدیریت نیز به مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی تغییر نام یافت. از سال ۸۷ مجدداً امور مربوط به ارزشیابی اعضای هیأت علمی به این مدیریت انتقال یافت.

در سال ۸۹ با تغییر چارت ستاد دانشگاه، عنوان مدیریت به اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی تغییر داده شد.

نام و نام خانوادگی مدیر

تاریخ انتصاب

جناب آقای دکتر علی افشار بکشلو

آبان ۱۳۷۴

جناب آقای دکتر جلیل آقا راشد محصل

فروردین ۱۳۸۵

جناب آقای دکتر عبدالرضا سیف

مهر ۱۳۸۶

جناب آقای دکتر پرویز تاجیک

بهمن ۱۳۹۰

سرکار خانم دکتر فرزانه شمیرانی

مرداد ۱۳۹۳

جناب آقای دکتر حسن ابراهیمی

اسفند ۱۳۹۶

جناب آقای دکتر جعفر نوری یوشانلوئی ‌‌‌‌‌

آذر ۱۴۰۰