کارکنان اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

  • مدیریت

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

سمت

دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

 

 

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

زهرا سادات حسینی سمنانی ۶۱۱۱۲۹۰۴

۶۰۴

zshoseini@ut.ac.ir

مسئول دفتر و دبیرخانه

 
  • معاونت

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

سمت

مریم غاضری ۶۱۱۱۳۷۲۲

۴۰۳

mghazeri@ut.ac.ir

معاون برنامه ریزی و نظارت آموزشی

فاطمه مرادی ۶۱۱۱۳۸۲۱ ۴۰۴ fmoradi@ut.ac.ir معاون امور علمی اعضای هیأت علمی
 
  • اداره برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

سمت

مریم امیری ۶۱۱۱۲۶۰۷

۴۱۲

amirimaryam@ut.ac.ir

رئیس اداره برنامه‌ریزی آموزشی

فاطمه اسماعیلی ۶۱۱۱۳۲۵۳

۴۰۹

fesmaeli@ut.ac.ir

کارشناس مسئول سنجش آموزشی اداره نظارت آموزشی

محبوبه والی نژآد ۶۱۱۱۲۶۰۷

۴۱۱

valinejad@ut.ac.ir

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی اداره برنامه ریزی و گسترش آموزشی

اعظم السادات حسینی ۶۱۱۱۳۲۵۳

۴۰۸

ashoseini@ut.ac.ir

کارشناس مسئول گسترش آموزشی اداره برنامه ریزی و گسترش آموزشی

نیوشا مهربان راد ۶۱۱۱۲۶۰۷

۴۱۰

nmehrabanrad@ut.ac.ir

کارشناس برنامه ریزی آموزشی اداره برنامه ریزی و گسترش آموزشی

پروین سهیل شماعی ۶۱۱۱۳۸۲۳

۴۰۲

psoheil921@ut.ac.ir

کارشناس اداره برنامه ریزی و گسترش اموزشی

سیمین فاضل دهکردی ۶۱۱۱۳۸۲۳

۴۰۱

sfdehkordi@ut.ac.ir

کارشناس مسئول نظارت آموزشی اداره نظارت آموزشی

لیلا عبدپور

۶۱۱۱۳۸۲۳

۴۰۲ abdpoo@ut.ac.ir کارشناس اداره برنامه ریزی و گسترش آموزشی
 
 
  • اداره جذب اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

سمت

ناهید محمد زاده

۶۱۱۱۳۷۲۳

۴۰۶ n-mohamadzadeh@ut.ac.ir رئیس اداره جذب و تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی

رضوان غلامی حسین آبادی

۶۱۱۱۳۷۲۳

۴۲۵ rgholami@ut.ac.ir کارشناس مسئول تبدیل وضع اعضای هیأت علمی

سیما سالور

۶۱۱۱۳۷۲۳

۴۱۳ salour @ut.ac.ir کارشناس مسئول ترفیع اعضای هیأت علمی

محمد رضا قربانی طرقی

۶۱۱۱۳۸۳۹

- mrghorbani@ut.ac.ir کارشناس مسئول اداره جذب و تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی

نصیرالدین کاظمی

۶۱۱۱۳۸۳۹

- kazemir44@ut.ac.ir کارشناس مسئول ارتقای اعضای هیأت علمی

نرگس دانسفهانی

۶۱۱۱۳۷۲۳

۴۰۵ @ut.ac.ir کارشناس برنامه ریزی آموزشی اداره جذب و تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی