کارکنان اداره کل برنامه ریزی و پایش آموزشی

  • مدیریت

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

سمت

دکتر حسن ابراهیمی

 

 

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

سهیلا مروانی ۶۱۱۱۲۹۰۴

۶۰۴

marvani@ut.ac.ir

مسئول دفتر و دبیرخانه

 
  • معاونت

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

سمت

مریم غاضری ۶۱۱۱۳۷۲۲

۴۰۳

mghazeri@ut.ac.ir

معاون مدیرکل

فاطمه مرادی ۶۱۱۱۳۸۲۱ ۴۰۴ fmoradi@ut.ac.ir معاون مدیرکل
 
  • اداره برنامه‌ریزی آموزشی

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ایمیل

سمت

مریم امیری ۶۱۱۱۲۶۰۷

۴۱۲

amirimaryam@ut.ac.ir

رئیس اداره برنامه‌ریزی آموزشی

فاطمه اسماعیلی ۶۱۱۱۳۲۵۳

۴۰۹

fesmaeli@ut.ac.ir

رئیس اداره سنجش و نظارت برنامه‌های آموزشی

محبوبه والی نژآد ۶۱۱۱۲۶۰۷

۴۱۱

valinejad@ut.ac.ir

کارشناس مسئول

اعظم السادات حسینی ۶۱۱۱۳۲۵۳

۴۰۸

ashoseini@ut.ac.ir

کارشناس مسئول

نیوشا مهربان راد ۶۱۱۱۲۶۰۷

۴۱۰

nmehrabanrad@ut.ac.ir

کارشناس

مریم منجمی گیلانی ۶۱۱۱۳۸۲۳

۴۰۲

monajjemimaryam@ut.ac.ir

کارشناس

سیمین فاضل دهکردی ۶۱۱۱۳۸۲۳

۴۰۱

sfdehkordi@ut.ac.ir

کارشناس