آموزش های آزاد

‌‌معرفی دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران:

یکی از وظایف مهم دانشگاهها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه بویژه فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در زمینه افزایش توانائیهای تخصصی-کاربردی رشته تحصیلی و همچنین رفع نیازها و پاسخگوی درخواست‌های سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور جهت ارائه آموزش های حرفه ای کاربردی به آنان است. لذا با عنایت به محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه و تنوع جریانهای متنوع آموزش های عمومی و تخصصی به صورت غیر رسمی در دانشگاه امری ضروری است که این مهم در قالب «آموزش های آزاد» صورت می پذیرد.
«آموزش های آزاد» با هدف ارتقاء سطح علمی و توان تخصصی منابع انسانی کشور انجام می شود. چنین آموزش هایی با تکیه بر اساتید، مشاوران ونیروهای مجرب و همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی صنعت کشور، برای ارائه آموزش های تخصصی و حرفه ای و رفع نیاز تخصصی دانش آموختگان دانشگاه ها، کارشناسان، متخصصین و مدیران سازمان ها و صنایع کشور بنا نهاده می گردد.
مهم ترین دوره های «آموزش آزاد» در دانشگاه تهران شامل موارد زیر است:
• بازآموزی و آموزش تکمیلی برای دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
• آموزش مورد نیاز و علاقه جامعه
• آموزش تخصصی کاربردی مورد نیاز بازار کار و صنعت
• آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانهای دولتی و غیردولتی
• آموزش دوره های تخصصی و تطبیقی با کارکردهای حرفه ای
• ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت براساس شیوه نامه ایجاد و اجرای دوره های کهاد مصوب ۱۳۹۶/۷/۲۴.

اجرای آموزش های آزاد در دانشگاه تهران توسط پردیس ها و دانشکده ها صورت می پذیرد و «دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران» در راستای تحقق اهداف فوق در قالب ضوابط و آیین‌نامه مربوطه مسئولیت نظارت بر این دوره ها را دارد که این مهم از طریق صدور مجوز لازم جهت برگزاری این دوره‌ها قبل از آغاز و سپس نظارت بر حسن اجرای آنها انجام می دهد.

مدیر دفتر آموزش های آزاد:

دکتر سیامک حاجی یخچالی

تلفن: ۶۶۴۸۲۸۳۴

ایمیل: yakhchali@ut.ac.ir

شرح وظایف دفتر:

  • صدور مجوز برای اجرای دوره های آموزشی آزاد پیشنهادی توسط پردیس ها و دانشکده ها
  • نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی آزاد اجرا شده
  • بررسی گزارش های آماری دوره های آموزشی آزاد اجرا شده و ارزشیابی عملکرد آنها
  • تایید نهایی گواهینامه های صادره برای پایان دوره های آزاد

- فرآیند اعطای مجوز دوره های آموزشی آزاد

- آئین نامه دوره های آموزش آزاد دانشگاه تهران

- درخواست نامه اطلاعاتی دوره های آموزش ازاد دانشگاه تهران

-گواهی نامه پایان دوره آموزشی آزاد دانشگاه تهران

-فرم ثبت نام و تعهدنامه دوره آموزشهای آزاد