معرفی مدیران

‌‌دکتر سید حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه                     

 

دکتر علی طاهری میرقائد مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه                   ‌‌‌‌‌‌

 

 

دکترحسن ابراهیمی مدیر کل برنامه ریزی و پایش آموزشی دانشگاه        

 

دکتر سیامک حاجی یخچالی مدیر دفتر آموزش‌های آزا د                    

 

دکتر احسان سید جعفری مدیر دفتر استعدادهای درخشان          

دکتر امید فاطمی رئیس مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه