معرفی مدیریت

‌‌دکتر سید حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه               

دکتر علی طاهری میرقائد مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه            

دکترحسن ابراهیمی مدیر کل برنامه ریزی و پایش آموزشی دانشگاه  

دکتر بیتا مشایخی مدیر دفتر آموزشهای آزاد                    

دکتر احسان سید جعفری مدیر دفتر استعدادهای درخشان    

دکتر امید فاطمی رییس مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه