معرفی مدیریت

‌‌دکتر سید حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه            

 

دکتر علی طاهری میرقائد مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه            

 

 

دکترحسن ابراهیمی مدیر کل برنامه ریزی و پایش آموزشی دانشگاه    

 

دکتر سیامک حاجی یخچالی مدیر دفتر آموزش‌های آزاد                   

 

دکتر احسان سید جعفری مدیر دفتر استعدادهای درخشان     

دکتر امید فاطمی رئیس مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه