شهریه کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه تهران سال ۹۷-۹۶

شهریه‌های مذکور با توجه به بند ۲۴ مصوبات جلسه مورخ ۱۴ / ۱۲/ ۹۵ هیات رئیسه دانشگاه تهران تعیین و اعمال گردیده‌است. همچنین به دلیل عدم جذب دانشجو در مقطع کارشناسی به صورت شبانه، شهریه مقطع مذکور در خصوص دانشجویان مهمان و انتقالی در نظر گرفته شده است:

-شهریه مقطع کارشناسی

-شهریه مقطع کارشناسی ارشد

-شهریه مقطع دکتری