شهریه کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه تهران سال ۹۸-۹۷

شهریه‌های مذکور با توجه به بند ۳ مصوبات جلسه مورخ ۹۷/۱/۲۷ هیات رئیسه دانشگاه تهران تعیین و اعمال گردیده است. همچنین به دلیل عدم جذب دانشجو در مقطع کارشناسی به صورت شبانه, شهریه مقطع مذکور در خصوص دانشجویان مهمان و انتقالی در نظر گرفته شده است.

-شهریه مقطع کارشناسی

-شهریه مقطع کارشناسی ارشد

-شهریه مقطع دکتری