دفتر معاون آموزشی

‌رئیس دفتر: الهام نظری کاکرودی

کارشناس دفتر: مجتبی ارداقی

تلفن :۶۱۱۱۲۶۳۵-۶۶۴۶۲۶۹۷

دورنگار :۶۶۴۹۰۱۶۲