مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۷/‏۱۳۶۶

فعال

دانلود

زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۲/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

کارشناسی (آزاد) زبان و ادبیات عربی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۹/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

کارشناسی دبیری زبان و ادبیات عربی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۹/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات عربی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۷/‏۱۳۸۹

فعال

دانلود

مترجمی زبان عربی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۸/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

مترجمی زبان عربی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۱۲/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

باستان شناسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۲/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

باستان شناسی کارشناسی دانشگاه تهران ۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

تاریخ

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۱۰/‏۱۳۷۵

فعال

دانلود

فلسفه

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۷/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

فلسفه

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۲/‏۱۱/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

زبان شناسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۱۰/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود