مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۷/‏۱۳۷۵

فعال

دانلود

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۰۷/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

ایران شناسی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۳/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۳/‏۱۰/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

باستان شناسی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸

فعال

دانلود

باستان شناسی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۷/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

تاریخ با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۹/‏۱۳۷۱

فعال

دانلود

تاریخ با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۷/‏۹/‏۱۳۸۳

فعال

دانلود

زبان شناسی همگانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۱۰/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

زبان شناسی همگانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۱۰/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

فلسفه علم

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۱۱/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

فلسفه گرایش منطق

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۱/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

فلسفه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۱۱/‏۱۳۷۶

فعال

دانلود

مترجمی زبان عربی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۳/‏۲/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات عربی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۵/‏۷/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

ادبیات عربی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۱۱/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۷/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

زبان‌های باستانی ایران و بین النهرین

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحققات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

زبان‌های باستانی ایران

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۵/‏۰۷/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

زبان‌های باستانی ایران

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۰۸/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

واژه گزینی و اصصلاح شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۱/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود