مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

فعال

دانلود

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۹/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۹/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۱۰/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۰۹/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

زبان و ادبیات عربی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مطالعات ترجمه عربی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۶/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

فلسفه

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۷/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

فلسفه تطبیقی دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۷/‏۳/‏۱۳۷۵ منسوخ دانلود

فلسفه با ۳ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۳/‏۱۱/‏۱۳۸۵

فعال

دانلود

تاریخ با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۱۰/‏۱۳۶۹

فعال

دانلود

باستان شناسی با ۳ گرایش دکتری دانشگاه تهران ۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

باستان شناسی با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۷/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

فرهنگ و زبان های باستانی ایران

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱/‏۷/‏۱۳۷۵ منسوخ دانلود

فرهنگ و زبان‌های باستانی

دکتری

دانشگاه تهران

۸/‏۹/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

زبان‌های باستانی ایران

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۰۸/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

زبان شناسی همگانی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۱۱/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

زبانشناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود