مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته مقطع تحصیلی محل تصویب تاریخ تصویب وضعیت فایل

ژئوفیزیک در ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۱۲/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

هواشناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۶/‏۶/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

ژئوفیزیک در ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۳/‏۱/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

اقیانوس شناسی فیزیکی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۱/‏۳/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

هواشناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۱/‏۳/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

ژئوفیزیک با ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۴/‏۱۲/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

اقیانوس شناسی فیزیکی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۵/‏۴/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

زلزله شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

ژئوالکتریک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

ژئومغناطیس

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

گرانی سنجی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

لرزه شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

هواشناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۵/‏۴/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود