مقطع دکتری

نام رشته مقطع تحصیلی محل تصویب تاریخ تصویب وضعیت فایل

ژئوفیزیک با ۵ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۷/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

هواشناسی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۷/‏۴/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

ژئوفیزیک با ۵ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۹/‏۲/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

ژئوفیزیک گرایش ژئوالکتریک و الکترومفناطیس

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

ژئوفیزیک گرایش ژئومغناطیس

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

هواشناسی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۵/‏۴/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود