مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته مقطع تحصیلی محل تصویب تاریخ تصویب وضعیت فایل

زیست شناسی - بیوشیمی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۱۰/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

بیوشیمی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

بیوفیزیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

بیوفیزیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۰/‏۶/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

بیوشیمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۶/‏۱/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

بیوفیزیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۶/‏۱/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود