مقطع دکتری

نام رشته مقطع تحصیلی محل تصویب تاریخ تصویب
وضعیت
فایل

بیوفیزیک

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۱۰/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

بیوفیزیک

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

بیوشیمی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

بیو انفورماتیک

دکتری دانشگاه تهران ۴/‏۳/‏۱۳۹۵ فعال دانلود

بیو انفورماتیک

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳/‏۱۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

بیو انفورماتیک

دکتری

دانشگاه تهران

۳/‏۱۱/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

بیوشیمی

دکتری

دانشگاه تهران

۸/‏۱۰/‏۱۳۸۹

منسوخ

دانلود

بیوشیمی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۶/‏۱/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

بیوفیزیک

دکتری

دانشگاه تهران

۲۶/‏۱/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود