مقطع کارشناسی

نام رشته
مقطع تحصیلی
محل تصویب
تاریخ تصویب
وضعیت
فایل

اقتصاد

کارشناسی دانشگاه تهران ۱۷/‏۹/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

اقتصاد

کارشناسی

وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۳/‏۷۵ منسوخ دانلود

اقتصاد

کارشناسی

وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۳/‏۱۳۹۶

عدم اجرا دانشکده

دانلود