مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته
مقطع تحصیلی
محل تصویب
تاریخ تصویب
وضعیت
فایل

اقتصاد اسلامی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۸/‏۴/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۴/‏۹/‏۱۳۹۵ فعال دانلود

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

اقتصاد و تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۸/۲۶/‏۱۳۸۳‏

فعال

دانلود

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

بانکداری اسلامی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۸/‏۴/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۱۴/‏۹/‏۱۳۹۵ فعال دانلود

علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود