مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

علوم اقتصادی با ۱۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۶/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود ‌‌‌