مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته مقطع تحصیلی محل تصویب تاریخ تصویب وضعیت فایل

اگروتکنولوژی با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

بیماری شناسی گیاهی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

ژنتیک و به نژادی گیاهی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

حشره شناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

بیوتکنولوژی کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم دامی با ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم مهندسی آب با ۸ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم و مهندسی باغبانی با ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی مکانیک بیوسیستم با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۱۲/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مهندسی تولیدات گیاهی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۷/‏۷/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود