مقطع دکتری

نام رشته مقطع تحصیلی محل تصویب تاریخ تصویب وضعیت فایل

اگروتکنولوژی با ۴ گرایش

 

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

بیماری شناسی گیاهی

 

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

ژنتیک و به نژادی گیاهی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

 

علوم دامی با ۴ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

 

علوم مهندسی آب با ۸ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

 

علوم و مهندسی باغبانی با ۲ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۱/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود