مقطع کارشناسی

نام رشته
مقطع تحصیلی
محل تصویب
تاریخ تصویب
وضعیت
فایل

مدیریت مالی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۰۲/‏۱۳۸۲

فعال

دانلود

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۰۴/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۰۷/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

مدیریت بازرگانی

کارشناسی دانشگاه تهران ۲۷/‏۷/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

مدیریت دولتی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۰۴/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مدیریت دولتی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۰۷/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

حسابداری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۰۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

حسابداری

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۵/‏۱۱/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

حسابداری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۰۲/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

حقوق

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۳/‏۰۲/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

حقوق

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۰۹/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۵/‏۰۹/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۰۴/‏۱۳۹۵

فعال دانلود

مترجمی زبان عربی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۱۲/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

زبان و ادبیات عربی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۰۷/‏۱۳۸۹

فعال

دانلود

فلسفه

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۰۷/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

فلسفه

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۲/‏۱۱/‏۱۳۹۶

فعال دانلود

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۵/‏۰۹/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۰۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی کامپیوتر کارشناسی دانشگاه تهران ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۰۲/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۸/‏۰۶/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود