مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته
مقطع تحصیلی
محل تصویب
تاریخ تصویب
وضعیت
فایل

حقوق تجارت بین الملل

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۸۹

فعال

دانلود

شیعه شناسی در ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۰۳/‏۱۳۸۴

فعال

دانلود

فقه و حقوق اقتصادی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

کلام امامیه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۰۹/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۲۳/‏۰۲/‏۱۳۹۷ فعال دانلود

مترجمی زبان عربی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۱۱/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات عربی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۰۴/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

ادبیات عربی

کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۱/‏۱۱/‏۱۳۹۶ فعال دانلود

حقوق نفت و گاز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۰۱/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

فقه و حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۰۵/‏ ۱۳۹۲

فعال

دانلود

فلسفه دین

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۰۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

فلسفه

کارشناسی ارشد

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱۹/‏۱۱/‏۱۳۷۶

فعال

دانلود

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۴/‏۱۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۸۹

فعال

دانلود

فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی ارشد

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۰۱/‏۱۰/‏۱۳۷۰

منسوخ

دانلود

مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۶/‏۱۱/‏۱۳۹۵ فعال دانلود

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۰۲/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۵/‏۰۲/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۵/‏۱۲/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۰۴/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۰۴/۲۲/‏۱۳۷۶‏

منسوخ

دانلود

مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۰۴/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۴/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۴/۲۴/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

حسابداری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۴/۰۱/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

حسابداری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۲/۰۵/‏۱۴۰۰

فعال

د ا نلود

مدیریت جهانگردی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۱۱/‏۱۳۸۰

فعال

دانلود

مدیریت ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۴/‏۰۷/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

برنامه ریزی آمایش سرزمین

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۲/‏۰۸/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

برنامه ریزی آمایش سرزمین

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۰۲/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۰۳/‏۰۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۰۳/‏۰۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۰۳/‏۰۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۳/‏۰۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

حقوق مالکیت فکری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۱/‏۰۶/‏۱۳۸۲

فعال

دانلود

حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۱۲/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود

مدرسی معارف قرآن و حدیث (خاص)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۰۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدرسی اخلاق اسلامی (خاص)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۰۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (خاص)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۰۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدرسی انقلاب اسلامی (خاص)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۰۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدرسی مبانی نظری اسلام (خاص)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۰۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۲/‏۰۶/‏۱۳۸۹

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۰۶/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(پیشنهادی دانشگاه تهران)

۱۶/‏۰۳/‏۱۳۹۴

فعال دانلود

مدیریت کسب و کار

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مدیریت شهری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۲/‏۱۲/‏۱۳۷۷

فعال

دانلود

مدیریت رسانه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۸/‏۰۹/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

مدیریت رسانه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۰۸/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۸/‏۱۲/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۲/‏۰۸/‏۱۳۸۷

منسوخ

دانلود

مدیریت منابع انسانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مالی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۰۶/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۷۸

فعال

دانلود

مدیریت تکنولوژی با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۶/‏۱۰/‏۱۳۷۷

فعال

دانلود

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۱/‏۰۲/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود

کار آفرینی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۸/‏۰۵/‏۱۳۸۷

فعال

دانلود

مهندسی کامپیوتر با ۵ گرایش:

- معماری سیستم‌های کامپیوتری

- نرم افزار

- شبکه‌های کامپیوتری

- رایانش امن

- هوش مصنوعی و رباتیکز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۱۶

فعال

دانلود

مدیریت ورزشی با ۳ گرایش:

- مدیریت بازاریابی در ورزش

- مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

- مدیریت رویدادهای ورزشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۹/‏۱۰/‏۱۳۹۸

فعال

دانلود