مقطع دکتری

نام رشته
مقطع تحصیلی
محل تصویب
تاریخ تصویب
وضعیت
فایل

کلام امامیه

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۲/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود

مدیریت صنعتی دکتری دانشگاه تهران ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶ فعال دانلود

مدیریت صنعتی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۷/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

کارآفرینی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۶/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

حسابداری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۸/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

حسابداری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت رسانه‌ای

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۴/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

مدیریت رسانه

دکتری

دانشگاه تهران

۱۹/‏۹/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدیریت تکنولوژی در ۳ گرایش

دکتری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۶/‏۱۰/‏۱۳۷۷

فعال

دانلود

مدیریت دولتی با ۴ گرایش

دکتری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱۹/‏۶/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

مدیریت دولتی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۸/‏۱۳۸۷

فعال

دانلود

مالی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۴/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مدیریت با ۸ گرایش

دکتری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱۹/‏۶/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

مدیریت بازرگانی با ۳ گرایش

دکتری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱۹/‏۶/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۷/‏۱۳۷۳

فعال

دانلود

حقوق خصوصی

دکتری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۵/‏۲/‏۱۳۷۲

فعال

دانلود

حقوق عمومی

دکتری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱/‏۱۳۷۸/۱۲

فعال

دانلود

حقوق نفت و گاز

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۱/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

حقوق بین الملل عمومی

دکتری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱۶/‏۲/‏۱۳۷۵

فعال

دانلود

مدیریت آموزشی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۷/‏۱۳۷۴

غیرفعال

دانلود

مدیریت آموزشی دکتری

بسته تحصیلات تکمیلی

(کارشناسی ارشد و دکتری)

۲۷/‏۰۴/‏۱۴۰۰

فعال

دانلود

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۸/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

مدیریت ورزشی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۱/‏۴/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

مدیریت ورزشی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مدیریت ورزشی دکتری دانشگاه تهران ۱۵/‏۷/‏۱۳۹۷ فعال دانلود

الهیات و معارف اسلامی

دکتری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱۷/‏۴/‏۱۳۶۹

فعال

دانلود

علوم قرآن و حدیث

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۱۰/‏۱۳۷۹

منسوخ

دانلود

علوم قرآن و حدیث

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۱/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدرسی معارف اسلامی با ۵ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۵/‏۱۳۸۴

فعال

دانلود

زبان و ادبیات عرب

دکتری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱۶/‏۱۲/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات عربی دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۶/‏۰۳/‏۱۳۹۴ فعال دانلود

فلسفه

دکتری

دانشگاه تهران

۳/‏۱۱/‏۱۳۸۵

فعال

دانلود

فلسفه دین

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۳/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

فلسفه و کلام اسلامی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود